Thứ tư, 16/10/2019

hạnh phúc lứa đôi

  • Vợ ở nhà nội trợ, khi chồng mất có được chia tài sản chung?
    Bạn đọc 4 tháng trước

    Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên...