Lê Anh Đạt

Lớn nhanh thế chỉ có thể là thổi, là bơm
Lớn nhanh, giàu nhanh nằm ngoài các phép tính, chỉ có thể là “bơm”, “thổi”, hoặc “đột biến gen”.
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam