T. Linh

Đời là bể khổ nhưng khổ hay không là do bản thân
Đời người, ai cũng nên nhận ra những điều khó nhất để biết cách vượt qua. Cứ nói “đời là bể khổ”, nhưng khổ hay không chính do bản thân mình.
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam