Thùy Linh

Ai mới thực sự là người chiến thắng?
Người chiến thắng không phải là người dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn mà là những người có lòng khoan dung, độ lượng.
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam