T, Linh

Hãy tưởng tượng bạn sinh năm 1900: Nhìn về quá khứ để biết ơn hiện tại
Một thay đổi nhỏ trong quan điểm có thể tạo ra phép màu. Chúng ta nên biết ơn vì chúng ta còn sống. Chúng ta nên làm tất cả những gì cần làm để bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau.
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam