T. Linh

Phút sinh tử, 2 đứa trẻ chứng minh điều tên tội phạm đã sai
Hai đứa trẻ đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết nhưng đã lấy sinh mạng của mình để minh chứng lòng tin tưởng.
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam