Thủ tục đăng ký xe ô tô mang tên cả hai vợ chồng

Thủ tục đăng ký xe ô tô mang tên cả hai vợ chồng

Trên giấy đăng ký xe hoàn toàn có thể ghi tên chủ xe là tên của cả hai vợ chồng nếu như đó là tài sản chung của vợ chồng.

Thủ tục đăng ký xe đạp, xe máy điện như thế nào?