Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Thu Chang (T/H)  - Thứ năm, 10/12/2020, 09:26 AM
Lương cán bộ, công chức, viên chức có nhiều thay đổi từ năm 2021 khi nhiều quy định mới có hiệu lực.

Trong đó bao gồm những bảng lương sau đây: 

Bảng 1: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước.

- Bảng 2: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

Bang luong can bo cong chuc vien chuc nam 2021 Giadinhvietnam

Ảnh chụp một phần bảng lương

Trong đó:

Đối tượng áp dụng bảng 1 gồm:

1. Công chức loại A3:

Nhóm 1 (A3.1):

Bang luong can bo cong chuc vien chuc nam 2021 1 Giadinhvietnam

Nhóm 2 (A3.2):

Bang luong can bo cong chuc vien chuc nam 2021 2 Giadinhvietnam

2. Công chức loại A2:

Nhóm 1 (A2.1):

Bang luong can bo cong chuc vien chuc nam 2021 3 Giadinhvietnam

 Nhóm 2 (A2.2):

Bang luong can bo cong chuc vien chuc nam 2021 4 Giadinhvietnam

3. Công chức loại A1:

Bang luong can bo cong chuc vien chuc nam 2021 5 Giadinhvietnam

4. Công chức loại Ao: Áp dụng đối với các ngạch công chức yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng), các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch và hướng dẫn xếp lương cho phù hợp (công chức loại A0 khi có đủ điều kiện được thi nâng ngạch lên công chức loại A2 nhóm 2 trong cùng ngành chuyên môn).

5. Công chức loại B:

Bang luong can bo cong chuc vien chuc nam 2021 6 Giadinhvietnam

6. Công chức loại C:

Nhóm 1 (C1):

Bang luong can bo cong chuc vien chuc nam 2021 7 Giadinhvietnam

Nhóm 2 (C2):

Bang luong can bo cong chuc vien chuc nam 2021 8 Giadinhvietnam

 Nhóm 3 (C3): Ngạch kế toán viên sơ cấp

Đối tượng áp dụng bảng 2 gồm:

1. Viên chức loại A3:

Nhóm 1 (A3.1):

Bang luong can bo cong chuc vien chuc nam 2021 9 Giadinhvietnam

Nhóm 2 (A3.2):

Bang luong can bo cong chuc vien chuc nam 2021 11 Giadinhvietnam

2. Viên chức loại A2:

Nhóm 1 (A2.1):

Bang luong can bo cong chuc vien chuc nam 2021 12 Giadinhvietnam

Nhóm 2 (A2.2):

Bang luong can bo cong chuc vien chuc nam 2021 13 Giadinhvietnam

3.Viên chức loại A1:

Bang luong can bo cong chuc vien chuc nam 2021 14 Giadinhvietnam

4. Viên chức loại Ao:

Bang luong can bo cong chuc vien chuc nam 2021 15 Giadinhvietnam

Các chức danh nghề nghiệp viên chức sự nghiệp khác yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng), các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp và hướng dẫn xếp lương cho phù hợp (viên chức loại A0 khi có đủ điều kiện được thi nâng lên viên chức loại A2 nhóm 2 trong cùng ngành chuyên môn).

5. Viên chức loại B:

Bang luong can bo cong chuc vien chuc nam 2021 16 Giadinhvietnam

6. Viên chức loại C:

Nhóm 1 (C1):

Bang luong can bo cong chuc vien chuc nam 2021 17 Giadinhvietnam

Nhóm 2 (C2): chức danh nhân viên nhà xác

Nhóm 3 (C3): chức danh Y công.

Xem thêm: Mức lương cơ sở năm 2021

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

- Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2016 hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang.

-> Quy định mới về mức hưởng lương hưu từ năm 2021 

Bình luận