Cách lập kế hoạch trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS

Phương Nhi  - Thứ ba, 25/12/2018, 16:30 PM

Căn cứ kết quả xác định nhu cầu của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, người quản lý và trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS lập kế hoạch trợ giúp trẻ em.

Người quản lý và trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành, gia đình của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, người chăm sóc trẻ em, cá nhân có liên quan xây dựng kế hoạch trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Nội dung kế hoạch trợ giúp bao gồm: Mục tiêu trợ giúp cần đạt được; Các hoạt động cụ thể cần thực hiện để đạt mục tiêu; Khung thời gian thực hiện cho từng hoạt động; Nguồn lực thực hiện; Trách nhiệm của gia đình, các ngành, tổ chức và cá nhân có liên quan; Các đơn vị cung cấp dịch vụ tham gia vào thực hiện kế hoạch; Giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch.

1 (2)

Người quản lý và trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS lập kế hoạch trợ giúp trẻ em

Người quản lý và trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Giám đốc cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội phê duyệt đối với trường hợp trẻ em đang được chăm sóc tại cơ sở phê duyệt kế hoạch trợ giúp.

Tư vấn cho gia đình của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS về chăm sóc trẻ em tại gia đình, giới thiệu trẻ em và gia đình tiếp cận các cơ sở cung cấp dịch vụ phù hợp; Chuyển tuyến, kết nối với các cơ quan, đơn vị chức năng hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý, cơ sở dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội, các gia đình chăm sóc thay thế.

Trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và gia đình được tiếp cận, thụ hưởng các chính sách và chương trình trợ giúp xã hội; Kịp thời trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan; Có biện pháp bảo vệ và phòng ngừa trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS khỏi bị xâm hại; Vận động nguồn lực hỗ trợ thực hiện kế hoạch trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và gia đình của trẻ em.

Người quản lý và trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm thực hiện kế hoạch trợ giúp, gồm các nội dung sau:

Tổ chức cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu của trẻ em tại cơ sở khi cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cho trẻ em; Chuyển tuyến, kết nối với các cơ quan, đơn vị chức năng hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Ngoài ra cần hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đoàn tụ với cha, mẹ khi cha, mẹ đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em; Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS sống tại cơ sở được nhận chăm sóc thay thế theo quy định của các điều 60, 62, 63 Luật trẻ em.

Bên cạnh đó cũng cần có biện pháp bảo vệ và phòng ngừa trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS khỏi bị xâm hại.

->Người mẹ nhiễm HIV đau lòng khi con bị bác sỹ kỳ thị

Xem thêm: Cách phòng lây truyền HIV/AIDS

Bình luận