Chính phủ phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030

PV  - Chủ nhật, 27/12/2020, 10:02 AM
Thủ tướng ban hành Quyết định 1579/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.

Nhằm chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi, người từ đủ 60 tuổi trở lên bảo đảm thích ứng với già hóa dân số, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, Thủ  tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030, cụ thể: Người cao tuổi, gia đình có người cao tuổi, người thân trực tiếp chăm sóc người cao tuổi; người quản lý, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; ưu tiên người có công với cách mạng, người cao tuổi tại hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội.

Chương trình triển khai trên toàn quốc tập trung tại các tỉnh, thành phố và địa bàn có tỷ lệ người cao tuổi cao hơn bình quân chung của cả nước; vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo. 

Một số mục tiêu cơ bản của Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030, số xã, phường, thị trấn có ít nhất 01 câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, có ít nhất 01 đội tình nguyện viên tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đạt 50% năm 2025; 90% năm 2030; Số quận, huyện thí điểm, phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi đạt 20% năm 2025; 50% năm 2030; Số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có mô hình Trung tâm dưỡng lão theo hình thức xã hội hóa thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đạt 25% năm 2025; 100% năm 2030.

nguoi cao tuoi Giadinhvietnam

Ảnh minh họa

Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư, cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện Chương trình; đầu tư, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi phù hợp.

Theo đó, Chương trình được chia làm 02 giai đoạn (từ 2021-2025 và từ 2026-2030) với mục tiêu chăm sóc, nâng cao sức khỏe người người từ đủ 60 tuổi trở lên bảo đảm thích ứng với già hóa dân số bằng các nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; đẩy mạnh tuyên truyền vận động thay đổi hành vi tạo môi trường xã hội ủng hộ và tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi;

Củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống bệnh không lây nhiễm, khám chữa bệnh cho người cao tuổi; từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi;

Đào tạo, tập huấn chuyên môn cho người làm công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi;

Hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi;

Nghiên cứu, hợp tác quốc tế;

Bảo đảm nguồn lực thực hiện Chương trình.

Bình luận