Grab dành 70 tỷ đồng hỗ trợ đối tác tài xế, đối tác nhà hàng và cộng đồng để phòng chống dịch COVID-19

Grab dành 70 tỷ đồng hỗ trợ đối tác tài xế, đối tác nhà hàng và cộng đồng để phòng chống dịch COVID-19

Trong đó có 2 tỷ đồng được đóng góp vào Quỹ phòng chống COVID-19 của Chính phủ thông qua Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Grab tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19