Đại hội XIII: 12 đại biểu tham luận dự thảo Văn kiện

Đại hội XIII: 12 đại biểu tham luận dự thảo Văn kiện

Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 27/1, Đại hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về các dự thảo Văn kiện.

Hôm nay Đại hội XIII của Đảng thảo luận các Văn kiện