Không chỉ tiền tài, hãy dạy những đức tính này để con thành công

Không chỉ tiền tài, hãy dạy những đức tính này để con thành công

Nền tảng kinh tế từ gia đình rõ ràng có ảnh hưởng đến tương lai của các con. Nhưng điều quan trọng để dạy con thành công là tạo cho con một “sức mạnh” độc lập chứ không hoàn toàn là những tiềm lực sẵn có từ gia đình tạo ra để phụ thuộc vào.

Làm thế nào để con trưởng thành tử tế và đầy khí chất?