Đối tượng được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng?

Đối tượng được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng?

Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm: a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm kh