Cần làm những thủ tục gì khi tách thửa đối với đất ở theo quy định của pháp luật?

Cần làm những thủ tục gì khi tách thửa đối với đất ở theo quy định của pháp luật?

Căn cứ theo quy định trên khi xem xét các điều kiện phải đảm bảo khi tách thửa đối chiếu với tình hình thực tế.

Thủ tục thụ lý vụ án dân sự theo quy định của pháp luật