Nhận con nuôi cần điều kiện và thủ tục như thế nào?

Nhận con nuôi cần điều kiện và thủ tục như thế nào?

Để quan hệ nuôi con nuôi được đảm bảo bởi pháp luật thì người nhận con nuôi phải làm thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chồng không đồng ý, vợ có được phép nhận nuôi con nuôi không?