Tòa án trả lại đơn khởi kiện do người bị kiện cố tình giấu địa chỉ là trái luật

Tòa án trả lại đơn khởi kiện do người bị kiện cố tình giấu địa chỉ là trái luật

Người bị kiện thay đổi nơi cư trú mà không thông báo cho người khởi kiện biết thì được coi là cố tình giấu địa chỉ, Tòa án tiếp tục giải quyết theo thủ tục chung.