Những điểm mới về chính sách Bảo hiểm y tế

Những điểm mới về chính sách Bảo hiểm y tế

Kể từ 2019, một số chính sách mới về bảo hiểm y tế được quan tâm như không in mới, không đổi thẻ bảo hiểm y tế, cấp lại thẻ trong vòng 24h, phương thức tra cứu thông tin.

Thêm nhiều quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm y tế