Thời hạn thanh toán quyền lợi của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

Thời hạn thanh toán quyền lợi của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về thời hạn thanh toán quyền lợi của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Sửa đổi Bộ luật Lao động để Việt Nam thực thi các cam kết quốc tế trong lĩnh vực bình đẳng giới