Thời gian nghỉ trưa có được tính vào giờ làm việc?

Thời gian nghỉ trưa có được tính vào giờ làm việc?

Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.