Hậu Giang đẩy mạnh thực hiện “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước”

Quang Bình  - Thứ tư, 08/04/2020, 19:52 PM
Sở VHTTDL Hậu Giang xem “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước” là một trong những mặt công tác trọng tâm và đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường lành mạnh hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xuất phát từ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của gia đình, 15 năm qua, Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, học tập quán triệt Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và các văn bản hướng dẫn trong toàn ngành. Sở xem đây là một trong những mặt công tác trọng tâm, góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.

ANH 1 (1)

Ông Nguyễn Văn Hòa – Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020

Cụ thể, có 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở VHTTDL Hậu Giang đã được triển khai quán triệt thông qua nhiều hình thức khác nhau phù hợp với từng đối tượng. Ngoài ra, Sở còn chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt trong các tầng lớp nhân dân thông qua băng rôn, pa nô, đội chiếu phim và thông tin lưu động, triển lãm sách báo, hội diễn… Nhờ quan tâm đẩy mạnh công tác học tập, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nên nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trực thuộc Sở và nhân dân ngày một nâng cao. Từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng thay đổi hành vi theo chiều hướng tích cực góp phần xây dựng gia đình Việt Nam ngày càng no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

ANH 2 (4)

Phong trào xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa”luôn được quan tâm đẩy mạnh

Hằng năm có 100% hộ gia đình trong toàn tỉnh đăng ký xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Các tiêu chuẩn của danh hiệu này đã góp phần rất lớn giúp cho các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 49 những năm qua. Nổi bật là tiêu chuẩn “Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, không có bạo lực gia đình”, “Học tập, kinh doanh, sản xuất có hiệu quả”, “Tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước”. Chính nhờ sự đồng thuận và tích cực tham gia của nhân dân, nên chất lượng và số lượng “Gia đình văn hóa” trên địa bàn tỉnh ngày một nâng lên.

Tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 183.663 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 92,4% tổng số hộ. Các giá trị văn hóa truyền thống trong gia đình  luôn được quan tâm giữ gìn và phát huy, góp phần xây dựng quê hương, con người Hậu Giang “Đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động”. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nắm tình hình, đánh giá mặt được và chưa được; đồng thời chấn chỉnh, uốn nắn, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc giúp đơn vị, địa phương thực hiện tốt hơn Chỉ thị 49, góp phần vào thành tựu chung trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa, xã hội - quốc phòng, an ninh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang triển khai và nhân rộng nhiều phong trào, mô hình tiêu biểu về gia đình, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Ngoài ra, hằng năm, Sở VHTTDL luôn đưa các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lồng ghép vào chương trình, kế hoạch hoạt động của ngành để lãnh đạo thực hiện. Trọng tâm là tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn tổ chức và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11); quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp.

Phát huy kết quả 15 năm qua, thời gian tới, Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang tiếp tục cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương về lĩnh vực gia đình và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc; đồng thời, lồng ghép có hiệu quả vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng mỗi gia đình ngày càng no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, để mỗi gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội.

Bình luận