Hội KHHGĐ Việt Nam tuyển dụng chuyên gia sức khỏe sinh sản

PV  - Thứ tư, 05/08/2020, 11:49 AM
Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam (VINAFPA) tuyển dụng chuyên gia thực hiện dự án "Quan hệ đối tác nhằm cung cấp thông tin và dịch vụ SKSS/SKTD cho công nhân nhà máy”

Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam (VINAFPA) được thành lập theo quyết định số 13/TTg ngày 11/1/1993 của Thủ tướng Chính phủ. Từ khi thành lập, VINAFPA là thành viên đầy đủ của Hiệp Hội KHHGĐ Quốc tế (IPPF). Sứ mệnh của VINAFPA là giúp Mọi người có thể lựa chọn thực hiện chăm sóc SKSS/SKTD và Quyền trong điều kiện tự do và bình đẳng.

Vừa qua, VINAFPA được Quỹ Ủy thác IPPF Nhật Bản tài trợ dự án “Quan hệ đối tác nhằm cung cấp thông tin và dịch vụ SKSS/SKTD cho công nhân nhà máy” (Gọi tắt là dự án JTF). Dự án sẽ hoạt động trong vòng 2 năm, từ tháng 7/2020-6/2022 tại 3 tỉnh/thành phố: Hải Dương, TT Huế, Đà Nẵng.

Nhằm thu thập thông tin, dữ liệu đầu vào cho dự án để đưa ra các mô hình can thiệp và các nội dung cần thiết đáp ứng nhu cầu của đối tượng đích; đồng thời tìm kiếm và mở rộng quan hệ đối tác với các doanh nghiệp. VINAFPA cần tuyển 01 chuyên gia/nhóm độc lập thực hiện nghiên cứu đầu vào dự án theo các nội dung và điều khoản như sau:

Mục đích của nghiên cứu

Mục đích của đánh giá là để thiết lập nghiên cứu đầu vào đối với từng chỉ báo được đưa ra ở phụ lục 1. Chuyên gia sẽ phát hiện thực trạng, đề xuất, bổ sung về nhu cầu chăm sóc SKSS/SKTD và các mô hình can thiệp tại nơi làm việc theo đầu ra và các chỉ báo của dự án phù hợp với chương trình hành động và mục tiêu của JTF và VINAFPA. Chuyên gia tư vấn cũng sẽ đề xuất khung giám sát và đánh giá cho dự án nói riêng và cho VINAFPA nói chung.

Các mục tiêu của nghiên cứu

- Nghiên cứu đầu vào nhằm cung cấp cho IPPF và VINAFPA dữ liệu để đánh giá tác động của dự án khi kết thúc và nghiên cứu đầu ra dự án. Nghiên cứu này cũng sẽ cung cấp bản phân tích hoặc thực trạng của các bên liên quan trước khi triển khai dự án về SKSS/SKTD của công nhân di cư và cộng đồng.

- Nghiên cứu các dữ liệu về nhận thức, hiểu biết và hành vi chăm sóc SKSS/SKTD và Quyền. Những phát hiện và đề xuất của nghiên cứu này sẽ góp phần xây dựng tài liệu truyền thông, hỗ trợ thiết kế mô hình cung cấp dịch vụ SKSS/SKTD và thiết kế các khóa đào tạo. Nghiên cứu sẽ được trình bày tại Hội thảo định hướng và xây dựng kế hoạch dự án.

- Nghiên cứu đầu vào là đánh giá lợi ích của việc đầu tư cho sức khỏe của chủ doanh nghiệp. Cụ thể là nghiên cứu sẽ giúp xây dựng các chỉ báo quản lý công việc và nghiên cứu đầu vào sẽ được thực hiện tại mỗi nhà máy.

Phạm vi công việc

- Nghiên cứu sẽ thu thập dữ liệu chính từ cả 3 địa điểm dự án: Hải Dương, Đà Nẵng và Huế. Dự án cũng thu thập dữ liệu thứ yếu có sẵn ở cấp quốc gia và địa phương để so sánh với dữ liệu chính. Chuyên gia tư vấn sẽ xây dựng hệ thống bảng hỏi và bảng kiểm với sự tham vấn của nhóm cán bộ chương trình của IPPF và VINAFPA.

- Chuyên gia tư vấn sẽ:

+ Đảm bảo nhóm nghiên cứu hoạt động tốt.

+ Tổ chức họp với IPPF và VINAFPA, chuẩn bị và tổ chức họp sau chuyến khảo sát thực địa.

+ Xây dựng khung hoạt động, thời gian biểu và kế hoạch công việc cho việc nghiên cứu đầu vào và chia sẻ với nhóm cán bộ chương trình.

+ Xây dựng bản báo cáo sơ bộ tóm tắt dựa trên bảng nghiên cứu những tài liệu hiện có khác và phác thảo cách tiếp cận, giả thuyết và các phương pháp được sử dụng và dữ liệu sẵn có.

+ Xây dựng các công cụ liên quan và sửa đổi các công cụ hiện có để thu thập dữ liệu.

+ Đến địa bàn dự án (được xác định thông qua tham khảo ý kiến với IPPF, VINAFPA và báo cáo sơ bộ).

+ Thực hiện khảo sát và biên soạn nghiên cứu.

+ Xây dựng dự thảo báo cáo đầu vào với sự trình bày hữu ích của dữ liệu và chia sẻ kết quả với IPPF và VINAFPA.

+ Hoàn thiện báo cáo đầu vào.

+ Đưa ra những đề xuất để có thể hoàn thiện các chỉ báo của dự án.

Chuyên gia tư vấn được hi vọng để bắt đầu một bảng nghiên cứu những tài liệu liên quan đến dự án, dữ liệu và giả thuyết cho mẫu báo cáo sơ bộ. Điều này sẽ được dựa trên khảo sát thực địa trong việc lựa chọn những địa bàn dự án để có thể tương tác với nhiều người ở những cộng đồng và tổ chức khác nhau. Khi bắt đầu hoạt động tư vấn, chuyên gia tư vấn sẽ họp với IPPF và nhóm chương trình của VINAFPA khi giới thiệu khung đầu vào và sau nghiên cứu thực địa khi trình bày dự thảo báo cáo. Cuộc họp đầu tiên sẽ yêu cầu thêm thông tin, tài liệu và phương thức liên lạc từ những đối tác.

Chuyên gia tư vấn sẽ xây dựng khung đầu vào và các công cụ cần thiết trong việc thảo luận với IPPF và VINAFPA. Chuyên gia tư vấn có trách nhiệm tổ chức đầu vào và nhóm công tác bao gồm đi lại và ở lại địa điểm dự án. Chuyên gia tư vấn có trách nhiệm lập nhóm tư vấn bao gồm khả năng hỗ trợ thực địa, thông dịch viên và đảm bảo nhóm hoạt động tốt với vai trò cụ thể, trách nhiệm và các mốc thời gian cho tất cả các thành viên trong nhóm. IPPF và VINAFPA sẽ sẵn sàng hỗ trợ trong các điều khoản thiết lập liên lạc tới các bên liên quan, thông dịch viên và tìm ứng viên hỗ trợ nếu cần thiết. Có ý kiến rằng chuyên gia tư vấn cần đảm bảo quyền quản lý cấp cao trong nghiên cứu để đảm bảo phương pháp và đầu ra của nghiên cứu trong tổ chức.

Phương pháp

Việc lựa chọn phương pháp nên được tiến hành theo thông tin dự đoán. Phương pháp lựa chọn nên có tính định tính và có tính định lượng, kết hợp với các phương pháp để tối đa hóa độ tin cậy của dữ liệu.  Phải có bản thử. Khi lựa chọn các phương pháp thu thập dữ liệu, nội dung sự can thiệp cần được xem xét – ví dụ: khía cạnh văn hóa (tổ chức riêng các cuộc thảo luận nhóm tập trung cho người trẻ, đàn ông và phụ nữ).

Các phương pháp với sự tham gia của các bên liên quan được đề xuất bất cứ khi nào có thể. Bên liên quan tham gia là VINAFPA, nhóm dân số đích gồm những người lao động di cư tới các nhà máy và quê nhà của họ, các cán bộ cung cấp dịch vụ y tế ở các địa bàn dự án cũng như quản lý nhà máy. Các bên liên quan cụ thể và các bên có khả năng liên quan khác sẽ được xác định tham gia cùng với VINAFPA. 

Bản kê các thông tin hiện có là rất quan trọng. Các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu cần được giải thích và chứng minh chi tiết trong kế hoạch và các báo cáo đầu vào. Điều đó rất quan trọng trong việc thể hiện nơi dữ liệu sẽ được tiếp cận và có bao nhiêu dữ liệu nguồn được sử dụng. Đồng thời cho biết các công cụ và phương pháp sẽ được sử dụng để thống kê dữ liệu. Quy trình kiểm soát chất lượng nên được xây dựng cho mỗi phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu đầu vào, nhằm đảm bảo dữ liệu được thu thập dựa trên các nguyên tắc và tiêu chuẩn đã được lên kế hoạch của nghiên cứu.

Chuyên gia tư vấn nên xây dựng và giới thiệu các công cụ thu thập dữ liệu với IPPF và VINAFPA (thí điểm nếu có thể). Các mục trực quan, bao gồm ảnh, bản đồ và sơ đồ đều là những phần dữ liệu quan trọng và sẽ được dùng trong nghiên cứu đầu vào. Điều này là cần thiết để sáng tạo và đổi mới nguồn dữ liệu được sử dụng. Việc trình bày dữ liệu nên bao gồm bảng, sơ đồ, đồ thị,... để thân thiện với người dùng.

Nghiên cứu đầu vào nên có ý nghĩa, phù hợp, chi phí hiệu quả và không quá lý thuyết.

Đầu ra/Chuyển giao

Các chuyển giao sau được hi vọng từ các chuyên gia tư vấn:

- Báo cáo sơ bộ:

Chuyên gia tư vấn sẽ gửi báo cáo sơ bộ sau khi ký thỏa thuận chi tiết về các phương pháp khảo sát, các công cụ và kế hoạch làm việc. Chuyên gia nên mang theo bản chứng thực (Tài liệu/thỏa thuận) từ một tổ chức uy tín nếu được yêu cầu. Hơn nữa, báo cáo cũng bao gồm:

- Xây dựng đề xuất nghiên cứu (tóm tắt ý tưởng) bao gồm các báo cáo vấn đề, câu hỏi nghiên cứu, khung ý tưởng của nghiên cứu.

- Xây dựng đề xuất khảo sát đầu ra bao gồm: giới thiệu, xem xét tài liệu và phương pháp luận bao gồm mẫu cộng đồng.

- Chuẩn bị lịch trình làm việc.

- Trình bày những kết quả chính cho nhóm cán bộ chương trình của IPPF và VINAFPA.

- Dự thảo báo cáo

- Báo cáo tổng thuật

Chuyên gia tư vấn sẽ gửi báo cáo cuối kỳ bao gồm cả bản cứng và bản mềm cùng với tất cả dữ liệu khảo sát (dưới dạng Excel hoặc SPSS), thảo luận nhóm đích (FGD), KIIs, ảnh, bản chứng thực, v.v... Dự thảo báo cáo được kỳ vọng từ chuyên gia tư vấn trước báo cáo tổng thuật. Báo cáo sẽ được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tài liệu tham khảo được dẫn chứng sau mỗi sự thật và số liệu quan trọng. Báo cáo tổng thuật sẽ được bổ sung bởi tất cả ý kiến chuyên nghiệp và chỉnh sửa nếu có. Bảng kiểm, bảng hỏi đã hoàn thiện, câu chuyện dẫn chứng, trích dẫn, ảnh sẽ được gửi đến IPPF và VINAFPA.

Thời gian và kế hoạch làm việc

Phân công công việc được ước tính được thực hiện trong vòng 28 ngày bắt đầu từ 31/8 và được hoàn thiện ngày 03/11/2020. Chuyên gia tư vấn có thể thảo luận về thời gian với IPPF và VINAFPA.

Nhiệm vụ

Thời hạn

Số ngày ước tính

Báo cáo sơ bộ

03/9

NA

Chuẩn bị lịch trình làm việc và danh sách kiểm tra/hướng dẫn

10/9

5 ngày

Khảo sát thực địa

21/9 – 02/10

5 ngày

Phân tích dữ liệu

05 – 09/10

5 ngày

Chuẩn bị dự thảo báo cáo

12 – 16/10

5 ngày

Trình bày những kết quả trong cuộc họp sơ bộ dự án

22/10

1 ngày

Tư vấn, thu thập phản hồi, báo cáo chọn lọc, báo cáo tổng thuật.

26 – 30/10

5 ngày

Hạn nộp báo cáo tổng thuật.

3/11

NA

 Kỹ năng và trình độ

Chuyên gia tư vấn nên là người có chuyên môn trong việc thực hiện nghiên cứu đầu vào. Đồng thời có kinh nghiệm trong các phương pháp và công cụ nghiên cứu sự tham gia. Đó là người có năng lực trong quản lý, tổ chức và diễn giải thông tin và dữ liệu định lượng và định tính. Yêu cầu về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm:

- Trưởng nhóm nên có tối thiểu bằng Thạc sỹ về nghiên cứu xã hội hoặc lĩnh vực phát triển khác với kinh nghiệm thực hiện loại nghiên cứu tương tự.

- Thành viên trong nhóm phải có kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực tương ứng bao gồm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu thập dữ liệu và những nghiên cứu tương tự.

- Chuyên gia tư vấn phải có sự hiểu biết toàn diện về phát triển công cụ và rút ra thông tin từ dữ liệu đầu vào và kỹ năng viết báo cáo thống kê.

- Có thể di chuyển và sẵn sàng đi xa trong suốt thời gian khảo sát độc lập.

- Kỹ năng viết và giao tiếp tốt.

- Có kinh nghiệm sử dụng công nghệ điện thoại di động cũng như sử dụng chế độ ghi âm.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh và tốt nhất là tiếng Việt.

- Có khả năng giao tiếp và làm việc ở các địa bàn dự án trong suốt quá trình thu thập dữ liệu.

- Cam kết đảm bảo tính bảo mật của thông tin được cung cấp, thu thập hoặc được tạo ra như một phần của hoạt động tư vấn này.

- Các ứng viên với kinh nghiệm trong việc tổ chức những nghiên cứu tương tự ở khu vực Đông Nam Á sẽ được ưu tiên.

Kinh phí

Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên kinh nghiệm và năng lực của chuyên gia và theo mặt bằng chung, phù hợp với quy định của bộ tài chính và trên cơ sở thỏa thuận giữa VINAFPA và chuyên gia.

Toàn bộ kinh phí liên quan đến đi lại, ăn nghỉ của chuyên gia trong quá trình đi thực địa sẽ do VINAFPA trực tiếp chi trả.

Thư bày tỏ nguyện vọng

Hoạt động tư vấn được xây dựng phù hợp cho mỗi cá nhân hoặc công ty tư vấn với kiến thức chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến SKSS/SKTD và Quyền và bình đẳng giới.

Thư bày tỏ nguyện vọng bao gồm:

- Chứng chỉ quốc gia về trình độ và kinh nghiệm của ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng (tối đa 1 trang)

- 1 bản giới thiệu sơ lược về kinh nghiệm và thành tựu đã đạt được có ít nhất 2 người chứng nhận.

- Một bản “kế hoạch công việc” để mô tả cách ứng viên tiếp cận để thực hiện phân công công việc, bao gồm bất cứ đầu vào nào có thể được yêu cầu (tối đa 2 trang)

- Một bản nghiên cứu mẫu tương tự về SKSS/SKTD, sức khỏe phụ nữ hoặc chủ đề liên quan đã được xây dựng cho những đối tượng khác nhau.

- Chi phí của nhiệm vụ, ngân sách nên bằng USD và nên bao gồm tỷ giá hàng ngày, số ngày yêu cầu và kế hoạch làm việc.

Thư bày tỏ nguyện vọng được gửi qua email của VINAFPA: vinafpa@hn.vnn.vn với tiêu đề “JTF Vietnam EOI/2020/01” trước thứ Hai ngày 17/8/2020 (vui lòng cc Lê Thị Thùy Luyên tại địa chỉ email: thuyluyen1104@gmail.com).

Hạn đăng ký

Hạn nộp hồ sơ là 17/8/2020. Lựa chọn chuyên gia vào ngày 21/8/2020 và bắt đầu hợp đồng vào ngày 31/8/2020.

Bình luận