Thứ sáu, 10/04/2020

Lấn chiếm ao hồ sẽ bị xử lý như thế nào?