Nếu chiếc bánh mì ấy có thuốc độc

Nếu chiếc bánh mì ấy có thuốc độc

Hãy sống như mặt trời cho hạt nắng vô tư, như bóng cây tỏa bóng mát hồn nhiên.

Có ai dạy yêu không?