Nghỉ hưu khi chưa đủ tuổi, cách tính lương hưu thế nào?

Thứ tư, 17/01/2018, 11:54 AM
Người lao động đã đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội, tuy nhiên chưa đủ tuổi để nghỉ hưu. Trường hợp này, người lao động có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Bạn đọc Nguyễn Huyền (Bắc Giang) đề nghị luật sư tư vấn, về cách tính lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu khi đủ tuổi (55 tuổi).

Nội dung yêu cầu cụ thể như sau: Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội 24 năm, còn gần 01 năm nữa thì tôi mới đủ 55 tuổi. Tôi làm thủ kho ở một công ty cổ phần (trước đây là doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa). Tôi đã đóng bảo hiểm liên tục cho đến nay. Luật sư cho tôi hỏi, nếu giờ tôi muốn nghỉ hưu sớm (thiếu 01 tuổi), thì tính lương hưu thế nào?

tu van phap luat (2)

Hình ảnh minh họa

Liên quan đến vấn đề chị hỏi, chúng tôi trích dẫn một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, như sau:

- Điều kiện hưởng lương hưu:

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: (a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; (b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên; (c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò; (d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp” (Điều 54).

- Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội:

"Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội" (Điều 61).

- Mức lương hưu hằng tháng:

"1- Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau: (a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm; (b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3- Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

4- Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 54 được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau: đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này. Từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.

5- Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 của Luật này" (Điều 56).

Như vậy: Theo quy định của pháp luật, khi người lao động có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên sẽ được hưởng lương hưu, nếu đủ 55 tuổi. Trường hợp của chị, mặc dù chị đã đóng bảo hiểm xã hội 24 năm, nhưng do chưa đủ 55 tuổi nên chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu. Nếu chị chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì theo quy định tại Điều 61 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, chị được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và chờ đến khi đủ 55 tuổi để được nhận lương hưu hàng tháng.

Mức hưởng lương hưu: Khi chờ đủ 55 tuổi, theo quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mức lương hưu hàng tháng của chị "được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%”.

Bình luận