Có thể đo được mức độ ô nhiễm nơi mình sống bằng Google Map

Có thể đo được mức độ ô nhiễm nơi mình sống bằng Google Map

Google đang thu thập dữ liệu, trong đó có cả dữ liệu vị trí của bạn trong Google Maps, để tính toán và tạo ra một tấm bản đồ mức độ ô nhiễm của các thành phố.

Bài viết không tồn tại hoặc đã xóa