Gần 3.400 lượt lao động nữ được truyền thông về kiến thức sức khỏe sinh sản, tinh thần

Gần 3.400 lượt lao động nữ được truyền thông về kiến thức sức khỏe sinh sản, tinh thần

Gần 3.400 lượt lao động nữ tại KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội đã được truyền thông về kiến thức sức khỏe sinh sản, tinh thần.

Vì tầm vóc Việt - sân chơi trải nghiệm lí thú cho trẻ