Gần 500 người tham dự Hội thảo Quốc tế dinh dưỡng người Việt

Gần 500 người tham dự Hội thảo Quốc tế dinh dưỡng người Việt

Dinh dưỡng hợp lý là nền móng của ngôi nhà sức khỏe và cải thiện dinh dưỡng người dân, là một vấn đề then chốt có tính cấp bách hiện nay đối với Việt Nam.

Hội thảo khoa học “Giải pháp Nâng cao tầm vóc Việt”