Tăng cường giám sát, kiểm soát quyền lực để ngăn ngừa tận gốc các hành vi tham nhũng

Nam Anh  - Thứ ba, 01/12/2020, 14:54 PM
Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng đã đúc rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác Phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020.

Ngày 12/12 tới đây, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng và các đồng chí trong Thường trực Ban Chỉ đạo sẽ chủ trì hội nghị.

Về những bài học kinh nghiệm, qua tổng kết, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng đã đúc rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác Phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay.

Phong-chong-tham-nhung02

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ 17 (Ảnh: Ban Nội chính TW)

Trước tiên, phải xác định rõ phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, khó khăn, phức tạp, lâu dài; phải gắn đấu tranh phòng chống tham nhũng với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố lòng tin của Nhân dân.

Phải có quyết tâm chính trị cao và sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng, Nhà nước, của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp.

Phải kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, với nguyên tắc rõ đến đâu xử lý đến đó, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn.

Phải tăng cường giám sát, kiểm soát quyền lực để ngăn ngừa tận gốc các hành vi tham nhũng.

Đảm bảo sự bản lĩnh, liêm chính, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời giữa các cơ quan chức năng phòng chống tham nhũng; phải chống tham nhũng ngay trong các cơ quan chống tham nhũng.

Phải huy động được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân, sự vào cuộc tích cực, sáng tạo của báo chí và phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức thành viên... tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Các giải pháp phòng chống tham nhũng phải phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài.

Bình luận