Hoạt động tháng 1 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 2/2018 của EVN

Hoạt động tháng 1 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 2/2018 của EVN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo cung cấp điện ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị..

Phần mềm CMIS 3.0: Hỗ trợ kinh doanh, dịch vụ khách hàng cho EVN