TS Nguyễn Bá Thủy: Cần huy động sức mạnh cả cộng đồng để nâng cao sức khỏe vị thành niên

TS Nguyễn Bá Thủy: Cần huy động sức mạnh cả cộng đồng để nâng cao sức khỏe vị thành niên

TS Nguyễn Bá Thủy - Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam đã đưa ra những giải kiến thiết thực giúp nâng cao chất lượng chăm sóc SKSS VTN- TN Việt Nam hiện nay.

Trường hợp cán bộ, công chức được nâng lương trước thời hạn
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam