Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở 3 vấn đề quan trọng tại Đại hội Công đoàn Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở 3 vấn đề quan trọng tại Đại hội Công đoàn Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu gợi mở 3 vấn đề quan trọng tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Khai mạc Đại hội Tổ chức các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14