Công bố nhà mạng đứng đầu về chất lượng dịch vụ di động tại Việt Nam

Công bố nhà mạng đứng đầu về chất lượng dịch vụ di động tại Việt Nam

Theo kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ di động quý 3/2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố, Viettel vượt quy chuẩn và đứng đầu ở cả 6 chỉ tiêu kỹ thuật.

Viettel đảm bảo liên lạc và chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt miền Trung