Ai cũng muốn yêu một người thật lâu, nhưng duyên tới đâu thì hay tới đó

Ai cũng muốn yêu một người thật lâu, nhưng duyên tới đâu thì hay tới đó

Trong tình yêu, ai cũng muốn gắn bó bền lâu, không phải chia tay, nhưng duyên nợ tới đâu thì hay tới đó.